Závěrem


     Vraťme se ještě na chvíli do věznic a proberme i práci těch, kdo mají v rukou váš spis a posudky na vás. Říká se, že :

      Pedagogové a vychovatelé s vězni nepracují, pouze si odškrtávají okénka v měsíčních přehledech své práce, aby dostali svou výplatu, ale to je asi tak všechno, co pro vězně udělají.

      Na první pohled to tak většinou opravdu vypadá. Vězni mají svým vychovatelům a pedagogům za zlé, že s nimi nijak výchovně nepracují a nepomáhají jim. Jenže, podívejte se na to z většího odstupu. Na stovku vězňů je jeden, dva, maximálně pět civilních pracovníků. Kromě toho, že je vodí k lékaři, na "balíkárnu", do kantýny, do knihovny, dávají jim poštu, píší návštěvy, povolenky a neustále dělají další denní organizační věci, jsou v podstatě připraveni udělat mnohem více. Mohou udělat více, mají to v náplni práce, mají k tomu pravomoci i prostředky.

      Ale proč pracovat s vězněm, který se už nemůže dočkat, až se dostane na svobodu, aby dál dělal to, co ho do vězení přivedlo? Na každém oddělení v každé věznici jsou denně k pozorování scény, kdy vám odsouzený na osm let za organizování mezinárodní bandy zlodějů automobilů, který má pět měsíců do konce trestu, řekne, že hned jak vyjde, ukradne aspoň tři "bavoráky", aby měl něco do startu .... nebo když si odsouzený zloděj hodinu stěžuje na to, že se mu nikdo výchovně nevěnuje a pak se podívá ven z okna do venkovní mlhy a řekne nahlas : "to je hustá mlha, to by se to dneska čórovalo ..." a toužebně se zasní nad vidinou vykradených aut, chat, či bytů .....

      Vychovatel, i když vypadá, že nedělá pro vězně vůbec nic, své svěřence neustále pozoruje a hodnotí. On není ve věznici od toho, aby s odsouzeným pracoval jako s miminem, přebaloval ho a vyprávěl mu pohádky na dobrou noc. On čeká na změny chování, které budou dlouhodobé, na aktivity, které vzejdou od samotných odsouzených. Nejprve si jako odsouzení splňte své povinnosti a nedělejte co nemáte, ať nejste kázeňsky trestáni. Pak zkuste za vychovatelem přijít sami a slušně mu přednést nápad na svou aktivitu. Vymyslete nějaké ruční práce, požádejte jej, aby jste na vězeňské zahradě mohli něco pěstovat, nabídněte mu založení vězeňského časopisu, či kroužku angličtiny, uspořádání sportovního fotbalového turnaje mezi baráky .... a nehoďte to za hlavu, když nedostanete okamžitou vstřícnou reakci. Vydržte. Ve vězení jste proto, aby jste se změnili především vy sami, ne aby vás někdo "vychoval".

Výkon trestu - co venku můžete udělat pro své blízké ve vězení?

     Tyto informace nejsou jen pro ty, kteří se poprvé v životě dostali do výkonu trestu odnětí svobody, tedy do "krimu", "basy", "za katr" .... Tedy do vězení, ale i pro jejich rodinu, přátele a blízké venku v civilu, kteří netuší, co jejich manžela, otce, kamaráda, syna (dceru) a pod ... za mřížemi všechno čeká.

      Snad jsme vám všem vězeňský život trochu osvětlili a přiblížili. Není to nic, o co byste měli stát, ale někdy to v životě lidském prostě jde z kopce dolů a než to člověk vybere a dostane se zas na cestu vzhůru, projede ledasjakým bahnem a škrpálem .... Na vězení se ve většině případů neumírá a do dalšího života je to velmi cenné ponaučení a životní zkušenost.

Co tedy dělat pro vaše blízké, které nastoupili do výkonu trestu do vězení:

 • Nic nevyčítat, už tak to má těžké, výčitky si nechte, až bude venku
 • Co nejvíc mu psát dopisy, pokud to jde, posílat noviny, časopisy ...
 • S balíkem jídla a tabáku a pod ... počkat, až si o něj napíše a přesně vám řekne, co v něm chce mít
 • Posílat mu vytištěné informace z internetu a novin o vězeňství, právní rady a pod ...
 • Jet za ním na návštěvu - pro vás je to možná nepříjemné prostředí, ale pro něj je to velká událost, která ho hodně podpoří psychicky
 • Nebát se budoucnosti a nedávat mu to moc najevo, uvnitř vězení s tím nic neudělá a jen se psychicky trápí
 • Nestěžujte si na malé problémy venku v civilu, řešte je a netrapte ho s nimi
 • Zkuste v dopisem nastínit nějakou pozitivní a konstruktivní vizi budoucnosti, až vyjde z vězení a rozebírejte ji s ním, plánujte ji, tvořte ji - cokoli pozitivního, na co se člověk ve vězení může těšit, je obrovskou dávkou energie jeho psychice
 • Pokud je pro vás jeho trestný čin a uvěznění důvodem k rozchodu (s přítelem, milencem), či rozvodu, jednejte otevřeně, klidně, vysvětlete mu své stanovisko, oznamte rozhodnutí - hotovou věc člověk překousne a žije dál, nejhorší jsou vleklé nerváky a tahanice, neustálé výčitky a obviňování a nářky - to dokáže vyvést psychicky člověka z rovnováhy i na svobodě, natož ve vězení.
 • Připravte se na to, že až vyjde z vězení, bude dál potřebovat vaši podporu a pomoc, bude to mít dost těžké
 • A především - buďte v klidu a trpěliví !

Slovo úřadů nakonec : Poučení při propuštění na svobodu pro občany České republiky :

 • Jste-li občan České republiky a při propuštění z výkonu vazby, výkonu trestu odnětí svobody, nebo výkonu zabezpečovací detence nevlastníte občanský průkaz, jste povinen/a se do 15 dnů dostavit na příslušný obecní úřad s rozšířenou působností a požádat o vydání občanského průkazu.
 • Jestliže vám bylo uloženo ochranné léčení, nebo ochranná výchova, jste povinen/a se přihlásit do 3 pracovních dní k výkonu ochranného léčení v příslušném zdravotnickém zařízení, nebo k výkonu ochranné výchovy v příslušném výchovném, nebo diagnostickém ústavu. Nesplnění této povinnosti je důvodem pro zahájení trestního řízení pro trestní čin maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 337 odstavec 1 písmeno i) zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. Jestliže vám byl soudem stanoven dohled, jste povinen/a do 3 pracovních dní kontaktovat pověřeného úředníka Probační a mediační služby.
 • Pokud jste v souvislosti s poskytováním zdravotní péče byl/a registrován/a u Vězeňské služby ČR (dále jen "Vězeňská služba"), je nezbytné, abyste se za účelem zajištění kontinuity při poskytování zdravotní péče zaregistroval/a u jiného lékaře zdravotnického zařízení poskytujícího zdravotní péči praktickým lékařem. Informaci o dosavadním vývoji zdravotního stavu si může vámi zvolený lékař vyžádat u lékaře zdravotnického střediska věznice, ze které jste byl/a propuštěn/a. Do doby, než takto učiníte, jste v souladu se zákonem i nadále registrován/a Vězeňskou službou, a to i přesto, že další zdravotní péči vám Vězeňská služba není oprávněna poskytovat. Obdobně postupujete vždy v případě, že vám byla poskytována dispenzární péče (sledování zdravotního stavu v případě chronického onemocnění).
 • Pokud jste v současné době léčen/a v souvislosti s akutní nemocí, nebo vám byla nařízena protiepidemiologická opatření vzhledem k onemocnění infekční nemocí, nebo kontaktu s takto nemocným, dostavte se ve vlastním zájmu v nejkratším možném termínu k lékařskému vyšetření za účelem zajištění další zdravotní péče, a to do zdravotnického zařízení uvedeného v písemné informaci, předané vám lékařem Vězeňské služby při výstupní prohlídce.
 • Pokud v době propuštění u vás trvá dočasná pracovní neschopnost, dostavte se k dalšímu ošetření lékařem příslušné specializace podle písemné informace (viz bod 4.), nejdéle v termínu stanoveném na II. Dílu příslušného tiskopisu (dále jen "neschopenka"). Tomuto lékaři předejte další vám vydané díly neschopenky a současně jej upozorněte na to, že jste i nadále pojištěncem Vězeňské služby, pokud vaše pracovní neschopnost vznikla v souvislosti se zařazením do práce ve Vězeňské službě. Jestliže se ve stanoveném termínu nedostavíte k ošetření dalším lékařem, bude vám dočasná pracovní neschopnost k tomuto datu ukončena (§ 59 odst. 1 písmeno j) zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění dalších předpisů.
 • Pokud dočasná pracovní neschopnost u vás vznikne v ochranné lhůtě k činnosti pojištěné Vězeňskou službou, upozorněte lékaře na to, že jste pojištěncem Vězeňské služby.
 • Pokud nemáte po propuštění z výkonu vazby, výkonu trestu odnětí svobody, nebo zabezpečovací detence zajištěné zaměstnání a nebudete ani vykonávat samostatnou výdělečnou činnost, můžete požádat, nejlépe ve lhůtě do 3 dnů po propuštění, o zprostředkování zaměstnání příslušný úřad práce. Jestliže vám nebude do 7 pracovních dní zprostředkováno vhodné zaměstnání, nebo zabezpečena možnost rekvalifikace na nové, pro vás vhodné zaměstnání, náleží vám hmotné zabezpečení, a to ode dne podání žádosti o zprostředkování zaměstnání a předložení potvrzení od posledního zaměstnavatele (věznice) o průměrném čistém měsíčním výdělku.
 • Při řešení vašich problémů můžete požádat o pomoc sociálního kurátora obecního úřadu s rozšířenou působností, v jehož obvodě máte trvalý (zvolený) pobyt.
 • Podmínky pro zahlazení, včetně příslušnosti soudu, stanoví §105 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, § 35 a 88 zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a § 363 až 365 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním. Podmínky pro osvědčení se ve zkušební době, včetně příslušnosti soudu, stanoví § 91 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník a § 332 a 333 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním.