Po propuštění


      Jste na svobodě. Ale zároveň jen podmíněně. V ruce máte usnesení soudu, že se podmíněně propouštíte z výkonu trestu odnětí svobody v trvání ...... a že se vám ustanovuje zkušební doba v trvání ........ a případně se nad vámi vyslovuje dohled. Usnesení je okamžitě právoplatné, protože jste se vy i státní zástupce na místě vzdali odvolání - jinak byste ještě na svobodě nebyli.

      Mimochodem - docela důležitá poznámka k průběhu soudního jednání - pokud se "necháte projednat" a soud vaši žádost zamítne, další můžete vy, jako odsouzený, podávat až po dalších šesti měsících (občanská sdružení a spolky za vás mohou žádost podávat kdykoli). Proto, když vidíte, že se jednání u soudu vyvíjí jednoznačně špatně, můžete kdykoli v jeho průběhu ústně vzít svou žádost zpět. Pak se na vás hledí jako na neprojednaného a novou žádost podat třeba tentýž den (a než se opět dostanete za měsíc k soudu, obstarat si, co vám chybělo).

      Máte soudní usnesení, od věznice máte své doklady a písemné potvrzení o propuštění z výkonu trestu.

      Současně se oznámení o propuštění osoby z výkonu trestu odnětí svobody zasílá Okresnímu (obvodnímu) ředitelství Policie ČR, sociálnímu kurátorovi v místě vašeho bydliště, pokud máte dohled, tak příslušné Probační a mediační službě ČR, případně psychiatrické léčebně, kde se máte hlásit, nebo Ústřednímu diagnostickému ústavu.

      V dohledné době vám z pracoviště Probační a mediační služby, pod které spadáte bydlištěm, přijde "pozvánka ke konzultaci". V té se praví přibližně toto :

Vážený pane/paní,

Usnesením ........ soudu v ............. pod č.j. ................ Bylo rozhodnuto ve vaší věci o podmíněném propuštění se zkušební dobou v trvání ....... let. V rámci této zkušební doby Vám byl uložen dohled.

Realizaci výkonu uloženého dohledu zajišťuje Probační a mediační služba ČR, středisko .......... Účelem úvodní konzultace je poskytnout vám všechny potřebné informace, které se týkají výkonu vašeho trestu, úlohy Probační a mediační služby ČR v rámci zajištění výkonu dohledu, včetně vyjasnění všech podmínek a pravidel, za kterých bude dohled probíhat.

Dostavte se proto dne ....... na středisko ........


      Na této konzultaci dostanete "Poučení o výkonu dohledu". Je důležité se s ním seznámit, protože to jsou pravidla POKRAČOVÁNÍ VAŠEHO TRESTU!! Jak jsme si již dvakrát řekli, podmíněným propuštěním trest nekončí, jen probíhá na svobodě a má své specifické podmínky :

Poučení o výkonu dohledu :

      Podle §49/1 tr. Zákoníku se dohledem rozumí pravidelný osobní kontakt pachatele s úředníkem/asistentem Probační a mediační služby, spolupráce při vytváření a realizaci probačního plánu dohledu ve zkušební době a kontrola dodržování podmínek uložených pachateli soudem, nebo vyplývajících ze zákona. Účelem dohledu je dle § 49/2 tr. Zákoníku sledování a kontrola chování pachatele, čímž je zajišťována ochrana společnosti a snížení možnosti opakování trestné činnosti, odborné vedení a pomoc pachateli s cílem zajistit, aby v budoucnu vedl řádný život.

Povinnosti pachatele a oprávnění a povinnosti probačního úředníka jsou upraveny v § 50 a § 51 trestního zákoníku a dále v zákoně č.257/2000 Sb., o Probační a mediační službě.

V rámci výkonu dohledu jste povinen/povinna :

 • spolupracovat s probačním úředníkem/asistentem způsobem, který vám probační úředník/asistent stanoví a plnit probační plán dohledu,
 • dostavovat se k probačnímu úředníkovi/asistentovi ve lhůtách, které vám probační úředník/asistent stanoví,
 • informovat probačního úředníka/asistenta o svém obytu, zaměstnání a zdrojích obživy, dodržování soudem uložených přiměřených omezení a přiměřených povinností a jiných důležitých okolnostech pro výkon dohledu určených probačním úředníkem/asistentem (o zaměstnání, případně studijních poměrech, o evidenci na úřadu práce, o pracovní neschopnosti, čerpání sociálních dávek, nástupu do zdravotnického či jiného léčebného zařízení, nástupu do výkonu trestu, nástupu k výkonu základní vojenské služby, civilní služby a pod ..., o změnách, které v průběhu zkušební doby v těchto nastaly a tyto informace dokládat),
 • přebírat poštu na adrese, kterou jste probačnímu úředníkovi/asistentovi sdělil/a, v případě změny bydliště ihned nahlásit probačnímu úředníkovi/asistentovi novou adresu, informovat ho o zřízení/zrušení datové schránky.
 • Informovat bezodkladně probačního úředníka/asistenta o všech okolnostech, které by vám bránily v plnění probačního plán (nemoc, služební cesta, úraz a pod ...) a tyto probačnímu úředníkovi/asistentovi doložit,
 • Umožnit probačnímu úředníkovi/asistentovi vstup do obydlí, ve kterém se zdržujete,
 • Plnit, pokud byly soudem stanoveny, přiměřené povinnosti a omezení, včetně náhrady škody a nákladů trestního řízení stanovené státním zástupcem, či soudem,
 • Vést řádný život, tj. dodržovat právní řád, plnit si své povinnosti vůči státu a společnosti (např. vyživovací povinnost), nezneužívat svých práv, nenarušovat občanské soužití, nedopouštět se přestupků, jiných deliktů a trestných činů,
 • Je-li vám v probačním plánu stanovena povinnost vykonávat programy sociálního výcviku a převýchovy, programy psychologického poradenství, plnit tuto povinnost způsobem stanoveným v probačním plánu.


Nedodržení podmínek vyplývajících z uloženého dohledu je důvodem k nařízení výkonu podmíněně odloženého trestu, nebo nařízení výkonu zbytku trestu odnětí svobody.

Probační úředník/asistent je v rámci výkonu kontroly nad plněním trestu povinen a oprávněn :

 • Vykonávat nad vámi dohled v souladu s vytvořeným probačním plánem, vést s vámi konzultace a vyhotovovat z nich písemný záznam,
 • Být vám nápomocen ve vašich záležitostech (zejména v osobních, pracovních a jiných problémech, například zdravotního rázu, pokud nějakým způsobem souvisejí s výkonem dohledu a zásadním způsobem ovlivňují váš život), a to zejména jako zprostředkovatel psychologického poradenství, pracovní rekvalifikace, zdravotní terapie a pod ...,
 • Plnit pokyny předsedy senát směřující k výkonu dohledu a k tomu, aby jste vedl/a řádný život,
 • Pravidelně aktualizovat probační plán s přihlédnutím k výsledkům dohledu a k vašim osobním, rodinným a jiným poměrům,
 • Informovat bez zbytečného odkladu předsedu senátu, který dohled uložil, pokud závažným způsobem, nebo opakovaně porušíte podmínky dohledu, probační plán, nebo přiměřená omezení a přiměřené povinnosti,
 • Upozornit vás, pokud méně závažným způsobem porušíte stanovené podmínky, probační plán, nebo přiměřená omezení a přiměřené povinnosti, na zjištěné nedostatky a dát vám poučení, že v případě opakování, nebo závažnějšího porušení stanovených podmínek, probačního plánu, nebo přiměřených omezení a přiměřených povinností bude o tom informovat předsedu senátu,
 • Zpracovávat, nestanoví-li předseda senátu jinak, nejméně jednou za šest měsíců zprávu, ve které informuje předsedu senátu o tom, jak dodržujete stanovené podmínky, probační plán a přiměřená omezení, nebo přiměřené povinnosti a o vašich poměrech a seznámit vás s obsahem těchto zpráv,
 • V souladu se zákonem o PMS č. 257/2000 Sb. A se zákonem. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů opatřovat si v rámci kontroly výkonu trestu potřebné údaje o vás a vaší aktuální životní situaci, a to nejen od vás, ale i z jiných zdrojů (např. od orgánů státní správy a samosprávy, orgánů činných v trestním řízení a jiných institucí), a to zejména tehdy, pokud požadované informace sami nedoložíte,
 • Informovat vás o krocích, které v rámci kontroly vašeho chování a způsobu života podnikne,
 • Motivovat a vést vás k řešení následků trestné činnosti, především v oblasti vztahu s poškozeným, se kterým je podle potřeby v kontaktu, nabízí mu právní poradenství a pomoc v oblastech směřujících k náhradě škody způsobené trestním činem a o způsobu náhrady škody informuje soud.


     Pokud si budete po propuštění z výkonu trestu odpracovávat OPP - neboli obecně prospěšné práce, nařízené rozsudkem, či usnesením soudu, budete opět dozorováni úředníkem Mediační a probační služby ČR. Základní charakteristiku tohoto dohledu opět najdete v "Poučení o výkonu trestu obecně prospěšných prací" :

     Trest obecně prospěšných prací spočívá v povinnosti vykonat obecně prospěšné práce (dále OPP) osobně a bezplatně ve svém volném čase nejpozději do ...... let ode dne, kdy soud nařídil výkon tohoto trestu (§ 65 odst. 1 trestního zákoníku).

     V rámci výkonu trestu OPP jste podle § 65 trestního zákoníku a § 336 trestního řádu povinen/povinna :

 • Dostavit se do...... dnů od oznámení rozhodnutí soudu o druhu a místě výkonu OPP na středisko Probační a mediační služby v obvodu okresního soudu, kde má být trest OPP vykonán, za účelem projednání podmínek výkonu trestu OPP,
 • Dostavit se v den stanovený probačním úředníkem/asistentem na obecní úřad, nebo instituci, kde budete OPP vykonávat, za účelem nástupu výkonu trestu (uzavření dohody o realizaci výkonu trestu OPP a harmonogramu výkonu trestu OPP),
 • Vykonávat obecně prospěšné práce osobně a bezplatně, v souladu s dohodou uzavřenou s poskytovatelem OPP a podle stanoveného harmonogramu výkonu trestu OPP,
 • Vykonat OPP v souladu s uzavřenou dohodou s poskytovatelem OPP, nejpozději však do dvou let ode dne, kdy byl výkon tohoto trestu nařízen,
 • Informovat probačního úředníka/asistenta o všech okolnostech, které by vám bránily OPP vykonávat (nemoc, služební cesta, úraz a pod ..) a tyto probačnímu úředníkovi/asistentovi doložit,
 • Plnit, pokud by byly soudem stanoveny, přiměřené povinnosti a omezení,
 • Během výkonu trestu OPP spolupracovat s probačním úředníkem/asistentem (dostavovat se na sjednané konzultace za účelem zajištění výkonu trestu OPP, výběru vhodného poskytovatele prací, stanovení data nástupu k výkonu OPP, doložení závažných důvodů bránících ve výkonu trestu OPP, kontroly plnění soudem uložených přiměřených povinností a přiměřených omezení),
 • Přebírat poštu na adrese, kterou jste probačnímu úředníkovi/asistentovi sdělil/a, v případě změny bydliště ihned nahlásit probačnímu úředníkovi/asistentovi novou adresu, informovat probačního úředníka/asistenta o zřízení/zrušení datové schránky,
 • Vést řádný život, tj. dodržovat právní řád, plnit si své povinnosti vůči státu a společnosti (např. vyživovací povinnost) nezneužívat svých práv, nenarušovat občanské soužití, nedopouštět se přestupků, jiných deliktů a trestných činů.


     Jestliže v době od odsouzení do skončení výkonu trestu OPP nepovedete řádný život, budete se vyhýbat nástupu trestu, bez závažného důvodu porušíte sjednané podmínky výkonu trestu OPP, budete jinak mařit výkon tohoto trestu a nebo zaviněně nebudete ve stanovené době (určené dohodou s poskytovatelem OPP) vykonávat uložený trest, může soud přeměnit, a to i během doby stanovené pro jeho výkon, trest OPP, nebo jeho zbytek v trest odnětí svobody, přičemž každá i jen započatá jedna hodina nevykonaného trestu OPP se počítá za jeden den odnětí svobody (§ 65, odst. 2 trestního zákoníku).

Probační úředník/asistent je v rámci zajištění výkonu trestu OPP (§ 335 až § 340b trestního řádu) oprávněn :

 • Kontrolovat výkon trestu OPP (ve spolupráci s poskytovatelem OPP),
 • Kontrolovat, zda odsouzený vede řádný život a plní přiměřená omezení, přiměřené povinnosti, uložené soudem a to v případě potřeby i ve spolupráci s Policií ČR (například ověření informací, jež o sobě a své situaci odsouzený sdělí probačnímu úředníkovi/asistentovi) a také provádět úkony směřující k tomu, aby odsouzený vedl/a řádný život,
 • V souladu se zákonem o PMS č. 257/2000 Sb. A se zákonem č 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů opatřovat si v rámci kontroly výkonu trestu potřebné informace o odsouzeném a jeho aktuální životní situaci, a to nejen od něj, ale i z jiných zdrojů (např. od orgánů státní správy a samosprávy, orgánů činných v trestním řízení a jiných institucí) a to zejména tehdy, pokud požadované informace sám odsouzený nedoloží.
 • Sdělovat soudu rozhodné skutečnosti, týkající se trestu OPP, včetně skutečnosti, že odsouzený neplní stanovené povinnosti, nebo bez závažného důvodu poruší sjednané podmínky výkonu trestu OPP, zaviněně nevykonává ve stanovené době uložený trest, neb jinak maří výkon tohoto trestu (§ 337. trestního řádu). Tyto okolnosti sdělují soudu prostřednictvím probačního úředníka/asistenta také obce, či instituce, u kterých se vykonávají (nebo mají vykonat) uložené OPP.
 • Podat návrh na přeměnu trestu OPP na trest odnětí svobody (§ 337, § 340b, odst. 1 trestního řádu), popř. (dle § 65, odst. 3 trestního zákoníku) návrh na stanovení dohledu, uložení dosud neuložených přiměřených povinností a omezení, nebo některého z výchovných opatření (je-li odsouzený ve věku blízkém věku mladistvých),
 • Kontaktovat poškozeného, nabídnout mu základní právní poradenství a pomoc v činnostech směřujících k náhradě škody, způsobené trestným činem (nabídnout mediaci, zprostředkovat jednání s odsouzeným a pod ...),
 • Informovat soud o způsobu náhrady škody poškozenému (zda škoda byla či nebyla uhrazena, zda byla uzavřena dohoda o její náhradě a pod ...),
 • Vykonávat poradenskou a výchovnou činnost spojenou s poskytováním potřebné pomoci.

Další informace o trestu OPP :

 • Do doby výkonu trestu OPP se nezapočítává doba, po kterou odsouzený nemohl OPP vykonávat pro zdravotní, nebo zákonné překážky, nebo byl ve vazbě, nebo vykonával trest odnětí svobody (§ 65 odst. 1 trestního zákoníku),
 • Výjimečně může soud vzhledem k okolnostem případu a osobě obviněného ponechat trest OPP v platnosti, nebo prodloužit dobu výkonu tohoto trestu až o 6 měsíců, i když odsouzený zavdal příčiny k přeměně trestu a stanovit nad ním dohled, uložit mu dosud neuložená přiměřen omezení, či povinnosti, popř. výchovná opatření, jde-li o pachatele věkově blízkého věku mladistvých (§ 65, odst. 3 trestního zákoníku),
 • O odkladu, přerušení a upuštění od výkonu trestu rozhoduje předseda senátu (§ 339 - 340a trestního řádu) a to pouze ze zákonem vymezených důvodů : o odkladu a přerušení výkonu trestu OPP z důvodu přechodného zhoršení zdravotního stavu, u těhotné ženy a matky novorozeného dítěte, z jiných důležitých důvodů a z důvodu výkonu vojenské činné služby a o upuštění od výkonu trestu pouze z důvodu změny zdravotního stavu dlouhodobě bránícího výkonu OPP,
 • Na pachatele, kterému byl uložen trest OPP se hledí, jakoby nebyl odsouzen, jakmile byl trest vykonán, nebo bylo od výkonu trestu, nebo jeho zbytku pravomocně upuštěno (§ 65, odst. 4 trestního zákoníku).