Neznámá tvář Prahy

Jarmila Kubíková, Jiří Kříž, Lubomír Hrouda, Anna Skalická, Nakladatelství Dokořán 2014


     Na dnech tří moří - proterozoického, prvohorního a druhohorního - se za více než půl miliardy let nahromadilo obrovské množství nejrůznějších usazenin a vyvřelin. Pozdější toky do nich vyryly svá údolí, místy i hluboké kaňony. Otevřely tak pohled na pestré zbrázděné horniny a vytvořily šanci pro uchycení mnoha živých tvorů. Podnebí studených dob ledových, kdy obrovské ledovce sahaly jen pár stovek kilometrů od dnešních Čech, střídané teplými dobami meziledovými, ovlivnilo zásadně vše živé. Rostlinstvo bylo vystaveno mnoha zkouškám přežití a zániku. Teprve před geologicky krátkou dobou několika tisíciletí se v naší krajině začaly opětovně rozrůstat byliny, trávy a dřeviny. Ve stejné době přicházejí skupiny lidí, staví obydlí, loví zvěř, obdělávají půdu. Vybírají si pro svá místa přehledné ostrohy nad roklemi vodních toků, které postupně opevňují. A to je zárodek i dnešní Prahy, soustředěné okolo sídla panovníka a vhodného brodu přes divokou řeku.

........................................

     Praha je jedinečné město. To není jen názor místních patriotů. Území Prahy je skutečně celosvětově unikátní tím, že vznikalo v minulosti na dnech tří moří. Publikace informuje o přírodním prostředí města Prahy, o jeho poloze ve středu Evropy, o jeho geologické minulosti a o historii přírodních dějů od poslední doby ledové. Popisuje přirozenou vegetaci - pražské lesy, skály, louky, rybníky a vodní toky. Ukazuje, jaké rostliny doprovázejí vesnické usedlosti a městské domy, nebo jaké cizokrajné stromy a okrasné byliny si lidé pěstují. Upozorňuje na druhy vzácné a chráněné a na možnosti jejich soužití s městem. Připojena je geologická mapa Prahy a mapa pražských chráněných území.

Nakladatelství Dokořán 2014     www.dokoran.cz