Návštěvy odsouzených


      I na nástupním oddělení můžete mít návštěvy. Termíny, kdy za vámi mohou vaši blízcí přijít, najdete vypsány na nástěnce na každém oddělení. Zažádáte si o ně na zvláštním formuláři - co nejvíce dopředu, protože jednak musí vaše žádost projít schválením, pak musí věznice zaslat povolení a instrukce k návštěvě tomu, koho označíte, že přijde a pak také každá návštěvní místnost má svou maximální kapacitu stolů, za kterými se sedí a když si zažádá vyšší počet vězňů, někteří mají prostě smůlu.

      Odsouzení mají možnost mít měsíčně návštěvu na 180 minut a některé věznice povolují si návštěvu rozdělit na 2x 90 minut. Je to na vás a většinou se člověk rozhoduje podle toho, jak daleko to jeho rodina do věznice má. Pokud jsou ve stejném městě, nebo to mají pár minut jízdy autem, nebude jim dělat problém přijet dvakrát do měsíce, pokud musí jet vlakem přes půl země, budete rádi, když přijedou alespoň jednou měsíčně.

      Vy si podáte žádost a napíšete dotyčnému dopis, ve kterém mu oznámíte den a hodinu návštěv. Pokud vám dotyčnou osobu věznice povolí, přiloží k dopisu i instrukce k návštěvě. Běžně jsou povoleny návštěvy rodiny, dětí, manželky, rodičů, přítelkyně .... U různých kamarádů, bratranců a pod ... vám věznice může osobu nepovolit, je to na jejich rozhodnutí. Vše ale musíte řešit předem a písemně!

      V rámci návštěvy si povídáte u stolu za dohledu vychovatele, pedagoga, příslušníka Vězeňské služby ... kteří jsou přítomni v návštěvním sále věznice. Pokud je tam kantýna, vaše návštěva může bez omezení kupovat cokoli tam mají, vy si to můžete na místě i sníst, ale nic si nesmíte brát s sebou zpět do věznice, ani v rukou, ani v kapsách (zde pozor, dietní strava věznice je jiná, než mastná klobása, nebo pečené kuře a po ukončení krátké návštěvy - než dojdete na svou celu - vám vaše vnitřnosti mohou pekelně znepříjemnit den .... Zkuste nic nepřehánět. Pokud by vám návštěva měla něco donést a předat, musíte o to předem písemně požádat a mít to schváleno (dopisy, oblečení a pod ...).

      Vězeňská stráž vás před příchodem do sálu důkladně prohlédne a stejně důkladně vás prohlédne i při odchodu z návštěvy. Pokud u vás najdou cokoli zakázaného (drogy, telefon, finanční hotovost ...), následují vážné kázeňské postihy a tresty, v horším případě i soudní dohra a navýšení trestu.

      Návštěvu mohou u vás vykonat maximálně čtyři osoby najednou, včetně nezletilých dětí, které musí přijít v doprovodu dospělé osoby.

Na www stránkách Generálního ředitelství vězeňské služby se dočtete :

      "...Návštěvu z naléhavých rodinných nebo osobních důvodů může ředitel věznice, nebo jím pověřený zaměstnanec vězeňské služby, povolit častěji i mimo původně určený čas. Návštěvy odsouzených umístěných v lůžkové části zdravotnického zařízení jsou možné jen se souhlasem ošetřujícího lékaře. Je-li odsouzený umístěn ve zdravotnickém zařízení mimo objekty spravované vězeňskou službou, projedná podmínky uskutečnění návštěvy vězeňská služba se zdravotnickým zařízením.

      V zájmu nápravy odsouzeného nebo z jiného závažného důvodu lze odsouzenému povolit návštěvu jiných než blízkých osob. Ředitelé věznic mohou ve zvlášť odůvodněných případech povolit návštěvu mezi odsouzenými, kteří jsou blízkými osobami. Náklady předvedení hradí v takovém případě odsouzení rovným dílem, nedohodnou-li se jinak. Ředitel věznice může povolit uskutečnění návštěvy odsouzeného bez zrakové a sluchové kontroly zaměstnanců vězeňské služby v prostorách k tomu určených. Dále může ředitel věznice v odůvodněných případech rozhodnout, že se návštěva z bezpečnostních důvodů uskuteční v místnosti, kde je návštěvník od odsouzeného oddělen přepážkou.

      Odsouzenému může ředitel věznice povolit v souvislosti s návštěvou opuštění věznice, lze-li mít důvodně za to, že tím nebude ohrožen účel výkonu trestu. Při návštěvách jsou odsouzení povinni chovat se k ostatním osobám přítomným při návštěvách slušně a ohleduplně.

     Nesmějí odevzdávat nebo přijímat peníze, dopisy nebo jiné věci, s výjimkou věcí povolených ředitelem věznice nebo jím pověřeným zaměstnancem vězeňské služby. Zaměstnanec vězeňské služby je oprávněn návštěvu přerušit nebo předčasně ukončit, jestliže odsouzený nebo návštěvníci přes upozornění porušují pořádek, kázeň nebo bezpečnost věznice.

       Návštěvy odsouzených probíhají zpravidla v místnostech k tomu určených. Jsou organizovány v denní době zpravidla ve dnech pracovního volna nebo pracovního klidu. Při návštěvách jsou odsouzení povinni chovat se k ostatním osobám přítomným při návštěvách slušně a ohleduplně.

      Vstup do prostor věznice vyhrazených pro provádění návštěv odsouzených se návštěvníku staršímu 15 let umožní po předložení platného občanského průkazu, pasu nebo jiného průkazu totožnosti, vydaného cizím státem, který ČR uznává.

       Vstup osob na základě předložení potvrzení o ztrátě občanského průkazu se umožní pouze společně s předložením jiného dokladu totožnosti, případně jiného dokladu opatřeného fotografií. Pro návštěvníky odsouzených je zřízena vhodně vybavená čekárna. V čekárně jsou k dispozici právní předpisy, vnitřní řád věznice a základní informace, zejména o finančních a materiálních náležitostech odsouzených a o zabezpečení jejich zdravotní péče.