Mozková mrtvice

Mozková mrtvice (apoplexy) - zablokování průchodu krve, nebo krevní výron z prasklé krevní cévky. Třetí nejčastější příčina úmrtí na světě.


   CMP - Cévní mozková příhoda, lidově "mrtvice", je náhlá porucha krevního oběhu mozku, která vede k nevratnému poškození mozkové tkáně. Nejčastějším typem cévní mozkové příhody je ischemická CMP, kdy dojde k okluzi (ucpání) některé z mozkových tepen. Tento typ postihuje asi 88% pacientů. Dále existují krvácivé mrtvice - asi v 10% jde o krvácení přímo do mozkové tkáně z tepny menšího kalibru a v 1-2% jsou to krvácení subarachnoidální, nejčastěji při prasknutí aneuryzmatu velké mozkové tepny.

     U CMP jde vždy o hyperakutní stav, který vyžaduje neodkladnou lékařskou pomoc, kdy nejdůležitější roli hraje čas. Čím dříve jsou příznaky rozpoznány, tím dříve může být zahájena účinná léčba v nemocnici. Mrtvice je třetí nejčastější příčina úmrtí na světě. Cévní mozková příhoda potká během života každého šestého Čecha a každý desátý na ni zemře. Asi pětina pacientů CMP nepřežije, polovina je postižena různým stupněm invalidity a jen asi třetina pacientů bývá zcela bez následků. Pokud se však člověku zasaženému akutní CMP dostane včasné pomoci, může vyváznout bez jakýchkoliv následků, nebo jen s lehkými.

Wikipedie : Cévní mozková příhoda (CMP, též ictus, iktus, mozková mrtvice nebo mozkový infarkt) je náhle se rozvíjející postižení určitého okrsku mozkové tkáně vzniklé poruchou jejího prokrvení. K této poruše může dojít buď na podkladě uzávěru mozkové tepny (tzv. ischemická CMP), nebo na podkladě krvácení z mozkové cévy (tzv. hemoragická CMP). Cévní mozková příhoda je akutní stav, vyžaduje neodkladnou lékařskou pomoc. Včasné rozpoznání a okamžitý transport do specializovaného centra je nutný pro zachránění pohyblivosti a řeči pacienta. Během jedné minuty odumírají miliony buněk, doprava, diagnostika a léčba na sebe musí navazovat v minutách. Pokud se jedná o krevní sraženinu a její rozpouštění začne do 60 minut po vzniku příznaků, pacient má 70% naději na úplné uzdravení. Hlavní rizikový faktor pro vznik mrtvice je vysoký krevní tlak. Dalším rizikem je kouření, zvýšená hladina cholesterolu, cukrovka a fibrilace síní.

      Postižení mozku, výskyt neurologických obtíží a nakonec i léčba a prognóza jsou ovlivněny příčinou vzniku CMP, jejím rozsahem i lokalizací v mozkové tkáni.

Ischemická cévní mozková příhoda (ICMP) je nejčastější typ. Vzniká na podkladě trombózy nebo embolie. Trombóza vzniká na podkladě aterosklerózy mozkových tepen. Embolie vzniká většinou utržením trombu vzniklého v jiném místě cévního řečiště (často při fibrilaci síní) a jeho zanesením do mozkových tepen. ICMP se projevuje nejčastěji postižením hybnosti různých částí těla. Při včasné léčbě (do 3-6 hodin) je možnost úplné úpravy těchto neurologických potíží.

U ICMP se rozlišuje několik typů podle skupin symptomů.

 • Lakunární infarkt (LACI) - postižení je charakterizované motorickými a senzorickými poruchami.
 • Totální přední infarkt (TACI) - postižený vykazuje známky jako např. dysfázie (porucha tvorby a porozumění řeči), defekty zrakového pole, poruchy hybnosti a citu v nohou, rukou a obličeji.
 • Parciální přední infarkt (PACI) - u postižených se objevují podobné známky jako u TACI a lokalizovanější poruchy citu.
 • Zadní infarkt (ZACI, anglická zkratka POCI) - objevují se nekoordinované pohyby, poruchy svalového napětí, bezvědomí.

Hemoragická cévní mozková příhoda (HCMP) je způsobena prasknutím (rupturou) cévy v dané oblasti. HCMP je způsobena většinou vysokým krevním tlakem. Následky bývají většinou závažnější, příznaky se rozvíjejí rychleji a stupeň postižení je větší. Společně s projevy CMP se totiž v lebeční dutině zvyšuje významně obsah tekutin daný výronem krve, který zvyšuje nitrolební tlak. Tento zvýšený tlak se podílí na rychlém rozvoji příznaků i jejich tíži. Při rozsáhlém krvácení může dojít velmi rychle k mozkovému otoku, útlaku centra pro dýchání a srdeční činnost a tím ke smrti postiženého.

Při krvácení z některé porušené cévy v mozkových obalech dochází též k rozvoji neurologických příznaků, které jsou komplikovány působením krevních produktů, shlukujících se v krevní sraženinu (hematom). Krevní sraženina reaguje nadále s mozkomíšními tekutinami. Tato reakce představuje pro pacienta sekundární nebezpečí, protože se příznaky potvrzující tuto komplikaci objeví až v určitém odstupu (do 10 dní). Neurologické postižení se tak prohlubuje a původně zlepšující se stav pacienta se zhoršuje. Objevuje se tzv. opožděné ischemické postižení mozku.

Akutně se projeví:

 • slabost až ochrnutí nebo porucha citlivosti poloviny těla,
 • náhlá porucha ostrosti vidění, dvojité vidění,
 • jednostranná slepota,
 • náhlá porucha řeči, sluchu,
 • náhle vzniklá nevysvětlitelná závrať,
 • další neurologické poruchy podle lokalizace postižení.

     U krvácení z cév probíhajících v mozkových obalech se typicky objevuje náhlá silná bolest hlavy s příznaky podráždění mozkových plen (bolest se zvyšuje při pokusu zdvihnout hlavu nad podložku). Při rozsáhlém poškození může u všech typů CMP dojít k rychlému vzniku bezvědomí pacienta.

Kdo je nejvíce ohrožen mozkovou mrtvicí?

       K rizikovým faktorům patří vysoký krevní tlak, ateroskleróza (kornatění tepen), cukrovka, vysoká hladina cholesterolu, nadměrná krevní srážlivost, onemocnění srdce, kouření, zvýšená konzumace alkoholu, nadváha a nedostatek pohybu. Mozková mrtvice je na prvním místě v příčinách invalidity u žen od 45 do 60 let, od 65 let je na prvním místě u obou pohlaví.

Fungování sítě iktových center v ČR a monitorování kvality péče:

      V ČR funguje centrálně organizovaná síť center vysoce specializované péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou (iktem) od roku 2011. Centra jsou vyhlašována věstníky ministerstva zdravotnictví, musí splňovat přísná kriteria včetně materiálně-technického a personálního vybavení a všechna musela projít auditem expertní komise. Jejich vybavení bylo spolufinancováno z evropských strukturálních fondů. Požadavky na tato centra jsou v souladu s posledními doporučeními European Stroke Organisation i American Heart Association - Americam Stroke Association. Jsou dvě úrovně center, přičemž center vyššího typu, dříve označovaných jako "komplexní cerebrovaskulární centra" je 13. Tato centra, narozdíl od iktových center (kterých je v ČR 32), jsou navíc vybavena k poskytování nejnáročnější invazivní terapie, tzn. mechanické trombektomie.

     Kromě sítě vysoce specializovaných center je v ČR zavedena i povinná triáž pacientů v přednemocniční urgentní péči. Lékaři ZZS jsou školeni k rozpoznání mrtvice a k tomu, co při indikaci pozitivního pacienta musí následovat - telefonické avízo do nejbližšího iktového centra a po konzultaci s lékařem centra převoz pacienta k nim, či přímo do komplexního cerebrovaskulárního centra v případě, že by pacient mohl profitovat z léčky mechanickou trombektomií nebo jiné intervence.

     Cílem této péče je, aby ve všech centrech byla léčba zahájena do 20 minut od příjezdu. Pacient sám nemůže ovlivnit, do kterého centra ho záchranka odveze - aplikuje se spádovost dle věstníku a triáže. Mimochodem, ve světě je cílem zahájení léčby do 60 minut, u nás jen do 20 minut.

     Po základní diagnostice pacienta, stanovení typu mrtvice, lokalizace místa okluze cévy a určení délky trvání příznaků se přistupuje k léčbě. Léčbou první volby pro pacienty s ischemickou mrtvicí je vždy intravenózní (nitrožilní) trombolýza, tedy podání trombolytika, léku rozpouštějícího krevní sraženiny. Pro pacienty s nejtěžšími mrtvicemi (s uzávěrem velké mozkové tepny) je k dispozici vysoce materiálně i personálně náročná intervenční léčba (mechanická trombektomie), při níž se zavedením přes tříslo až do mozkového řečiště mechanicky odstraní krevní sraženina, která brání zásobování mozku okysličenou krví. Tuto léčbu rutině provádí všechna komplexní cerebrovaskulární centra v ČR.

     V závislosti na délce trvání příznaků mají pacienti různou pravděpodobnost, že léčba intravenózní trombolýzou u nich bude úspěšná. Podává se jen do 4,5 hodin od prvních příznaků. Po 6. hodině od prvních příznaků dokonce může tato terapie pacientovi ublížit a způsobit smrtící mozkové krvácení. Mechanickou trombektomii lze u všech indikovaných pacientů provést jen do 6 hodin od prvních příznaků. V okně mezi 6 až 24 hodinami od prvních příznaků ji lze provést jen asi u 10% pacientů, kteří splňují určitá další kritéria na pokročilém zobrazení mozku pomocí perfuzního CT nebo magnetické rezonance.


Proč je důležité umět rozpoznat první příznaky mrtvice a rychle reagovat?

     V případě postižení mozkovou příhodou je nejdůležitější zahájit léčbu co nejdříve. Stále platí že i vysoce moderní a organizovaná současná medicína umí udělat mnoho jen pro ty, co se k ní dostanou včas.

Nejčastějšími projevy mrtvice jsou náhlé :

 • ochrnutí, tedy oslabení horní a dolní končetiny typicky na jedné straně těla (pacient není schopný například zvednout ruku, pohnout nohou)
 • ochrnutí poloviny obličeje a pokles ústního koutku na jedné straně tváře
 • potíže s mluvením, či porozuměním řeči
 • necitlivost, nebo brnění poloviny těla
 • závrať, porucha rovnováhy a koordinace pohybů se zvracením
 • silná bolest hlavy (typická pro subarachnoidální krvácení) s rozvojen ztuhlosti šíje
 • náhlé potíže s viděním (dvojité vidění, výpadek poloviny zrakového pole, nebo úplná ztráta zraku na jednom oku)

        Bohužel stále více než 70%  Čechů nerozpozná příznaky mozové mrtvice, ačkoli je to pro záchranu života klíčové.


Wikipedie : První pomoc : Pro rozpoznání CMP se používá anglická zkratka FAST, což znamená rychle:

F - face = obličej

provedení: nechte dotyčnou osobu usmát se, provést grimasy či se zamračit

pozorujeme: pokleslý koutek, ochrnutá "opožděná" jedna strana obličeje

A - arm = ruka

provedení: požádejte postiženého o zvednutí rukou a udržení je v předpažení

pozorujeme: samovolný pokles jedné ruky, neschopnost udržet danou pozici

S - speech = slovní projev

provedení: požádejte postiženého o zopakování jednoduché věty či několika slov

pozorujeme: neschopnost opakovat či správně artikulovat, možné případné mumlání, nepochopení pokynů

T - time to call ambulance = čas zavolat o pomoc

pokud pozorujeme některý z daných projevů, vždy voláme záchrannou službu

Do příjezdu sanitky jsme s postiženým stále na místě a snažíme se mu čekání co nejvíce zpříjemnit:

 • ideální polohou je polosed s podepřenýma rukama, ovšem jakákoliv poloha, kterou zaujme postižená osoba je správná a nenutíme ji jí změnit
 • zajistíme přísun čerstvého vzduchu, klidné prostředí
 • nepodáváme žádné léky
 • s postiženým se snažíme komunikovat, uklidňovat ho
 • Při zvracení přetočíme dýchajícího pacienta do zotavovací polohy.
 • Pokud postižená osoba upadne do bezvědomí, položíme si ji na záda, zakloníme hlavu a kontrolujeme dech.
 • V případě, kdy dojde k zástavě dýchání nebo se nebude jednat o normální dýchání, zahajujeme resuscitaci.

Důležité pro :

Děti - velmi často jsou první, kdo naleznou své prarodiče (kteří je hlídají) s klinickými příznaky. S vědomím toho, co mohou dělat, dokáží i mladší děti rychle a správně jednat a přivolat pomoc.

Senioři - je třeba si uvědomit, že při podezření na mrtvici (i tranzitorní ischemickou chorobu, která odezní) je nejdůležitější čas, tey přivolat si pomoc, nezůstávat doma.

Populace středního věku - ohrožení mrtvicí vzrůstá s věkem, ale objevuje se i u mladších ročníků. Důležité je vědět, jak pomoci a co dělat, aby následky postižení mrtvicí byly co nejmenší. V žádném případě nevozit příbuzné do nemocnice autem, vždy volat záchranku.


Prevence a lidové léčitelství na mírnění následků (nikdy ale při rozeznání příznaků ani na vteřinu neváhejte s voláním záchranky, žádné bylinky a odvary mrtvici nevyléčí, ani se z ní nevyspíte ulehnutím do postele!) :

Doporučeno : Léčivé jmelí je opředené tajuplnými pověstmi a u druidů patřilo k posvátným rostlinám. Působí preventivně proti mrtvici, ale pomáhá i pacientům po mrtvici. Známá rakouská léčitelka Maria Treben doporučuje pít denně po dobu šesti týdnů tři šálky, tři týdny dva šálky a dva týdny jeden šálek čaje ze jmelí, a to polovinu prvního šálku před a druhou po snídani, druhý před a po obědě a třetí před a po večeři.

Dále pomáhá : v rehabilitaci po mozkové mrtvici se osvědčily jemné masáže postižených částí těla a páteře Yzopovým olejem, který získáte tak, že čerstvou kvetoucí nať vaříte půl hodiny ve vodní lázni se slunečnicovám, nebo olivovým olejem (poměr 1:5) a necháte olej několik dní při pokojové teplotě odpočinout. Poté přefiltrujete a uchováváte v chladu. Při masáži můžete současně podávat kopřivový čaj (asi 250 ml), který pijete z termosky po doušcích.

Gingko biloba zlepšuje cirkulaci krve v mozku a je velmi účinný po mozkové mrtvici. Na trhu je s ním řada přípravků.

Česnek a cibule obsahují cenné látky (allicin, ajoen, adenozin), které intenzivně brání srážení krve v těle a tím výrazně snižují riziko krevních sraženin a chrání před infarktem a mrtvicí.

Mrtvici nejlépe zabráníte pravidelnou konzumací mrkve, významného zdroje beta-karotenu, který je důležitým antioxidantem.

V jídelníčku by se určitě nemělo zapomínat na pohanku.

Omega-3 mastné kyseliny snižují pravděpodobnost mrtvice. Mořské ryby by měly být v našem jídelníčku 2x týdně.

Jedna dánská studie prokázala, že konzumace 5g čerstvého zázvoru denně výrazně snížila riziko mrtvice. Zázvor lze užívat jako nápoj, nebo jím můžete ochutit různé pokrmy.

Velký vliv na prevenci mrtvice má pravidelná konzumace zeleného čaje, a to alespoň dva šálky denně.

Konzumujte syrovou zeleninu a ovoce, čím více potravin bohatých na draslík máme v jídelníčku, tím více se rizika mrtvice snižují.

Lecitin je ochranou proti onemocnění srdce a cév a proti mozkovým příhodám.

A určitě zařaďte do svých každodenních činností aktivní pohyb a pravidelné cvičení.


Pohled čínské medicíny
     I tradiční čínská medicína pečlivě pátrá po příčinách příznaků, které tvoří výše zmíněný obraz nemoci, aby dokázala ovlivnit následky a předejít opakování stavu. Sleduje základní nerovnováhu v organismu (nerovnováha jinu a jangu, poruchy cirkulace čchi a krve, přítomnost hlenů, oslabení funkce sleziny a žaludku...). V diagnostické rozvaze pak označuje příčiny mrtvice jako působení vnitřního ohně, úder vnitřního větru, hleny, blokáda krve, oslabení středního ohniště apod. K těmto stavům se však člověk musí propracovat. Ten, kdo nerespektuje vrozené dispozice, má nepravidelnou a nesprávnou životosprávu, špatně se stravuje, fyzicky a psychicky se přetěžuje a nezvládá své emoce, se bohužel mílovými kroky přibližuje k vážné nemoci, jakou je i mrtvice.

Prevence!
     Co může tradiční čínská medicína nabídnout v oblasti prevence této nemoci? Může poradit především lidem s vrozenými dispozicemi k srdečně cévním onemocněním, často to bývají tělnatí, zlostní lidé, buď choleričtí, pedantičtí nebo příliš potlačující své emoce, trpí vysokým krevním tlakem a v jejich rodinách se vyskytují mozkové příhody, infarkty, tromboembolická nemoc či další faktory, které riziko tohoto onemocnění zvyšují. Rady se budou individuálně týkat především životosprávy, tedy vyvážení námahy a odpočinku, zařazení energetických cvičení, správného spánku, důležité je vytvoření individuální ho jídelníčku, který by měl respektovat jednak roční období, jednak konstituci a choroby pacienta. Nejde jen o správnou skladbu potravin, ale i o pravidelnost v jídle, správnou úpravu jídla, kvalitu a pestrost potravin, nezbytná je samozřejmě pacientova spolupráce. Zásadní roli hrají psychologické faktory - emoce se podílejí na vzniku choroby minimálně 60 %! Proto je pro důležitým a nezbytným úkolem terapeuta naučit pacienta dívat se na věci s větším nadhledem, správně postavit priority, umírnit jeho náročnost a nadměrnou soutěživost a zvýšit jeho toleranci ke stresu. K dosažení těchto cílů může terapeut samozřejmě využít i byliny, masáže nebo akupunkturu...


Vyvarujte se :

 • Omezte vysoký příjem soli, snižte příjem živočišných tuků, přestaňte kouřit a výrazně omezte konzumaci alkoholu.
 • Pozor na preventivní užívání aspirinu! Užívání tohoto léku v malých dávkách (100 miligramů denně) má prokazatelný ochranný účinek u jedinců, kteří prodělali ischemickou mrtvici či srdeční infarkt, a snižuje riziko jejich opakování. Preventivní užívání aspirinu u zdravého jedince je nicméně kontroverzní a není zcela doporučováno. Stejně jako u ostatních léků na ředění krve je na místě opatrnost a dodržování dávkování předepsané lékařem.
 • Cévní mozková příhoda v mladším věku se často vyskytuje ve spojení s leukémií, infekčními chorobami nebo intoxikacemi (předávkování - alkohol, drogy nebo léky)

Zdroje informací :

Zázračné léky přírody, Jarmila Mandžuková, Nakladatelství Start 2008 : https://mozaika-tv.webnode.cz/zazracne-leky-prirody/

TZ ČLS JEP - Čas je mozek - Proč je důležité umět poznat příznaky mrtvice - 11. 9. 2018

https://cs.wikipedia.org/wiki/  - Cévní mozková příhoda

https://www.ordinace.cz/clanek/jak-predejit-mozkove-mrtvici/

https://www.alternativnimedicina.cz/nemoci/seznam-nemoci/m/mozkova-mrtvice

https://www.mojemedunka.cz/clanek.aspx/aktuality/clanek/kvetnova-medunka--clanek-o-cevni-mozkove-prihode-


Doporučená a zajímavá videa z originální produkce NET-TV Mozaika - přihlašte si odběr našeho You Tube kanálu :