Balíky, zásilky, dopisy


      Jak jsme již v předchozích textech nakousli, ve vězení jsou některá vaše základní lidská práva omezena, nebo odejmuta. Právo na volný pohyb, soukromí, nebo poštovní tajemství, například. Všechny dopisy, listovní zásilky a balíky, než je převezmete, jsou vždy otevírány, kontrolovány a čteny, stejně jako vy musíte posílat dopisy otevřené, aby je pracovník věznice mohl nejdříve zkontrolovat - přečíst. Výjimkou jsou dopisy soudu, právníkovi, nebo mezinárodním institucím.

Opět - co říká vězeňská služba k psaní a posílání dopisů a balíků :

      Odsouzený má právo přijímat a na svůj náklad odesílat korespondenci bez omezení, pokud zákon nestanoví jinak. Vězeňská služba je oprávněna provádět kontrolu korespondence, přitom je oprávněna seznámit se s obsahem zasílaných písemností. Pokud obsah korespondence zakládá podezření, že je připravován nebo páchán trestný čin, vězeňská služba korespondenci zadrží a předá ji orgánu činnému v trestním řízení.

      Kontrola korespondence mezi odsouzeným a advokátem zmocněným odsouzeného zastupovat, mezi odsouzeným a státními orgány České republiky nebo diplomatickou misí anebo konzulárním úřadem cizího státu anebo mezi odsouzeným a mezinárodní organizací, která podle mezinárodní úmluvy, jíž je Česká republika vázána, je příslušná k projednávání podnětů týkajících se ochrany lidských práv, je nepřípustná. Tato korespondence se adresátu odesílá a odsouzenému doručuje neprodleně.

      Odsouzenému, který neumí nebo nemůže číst anebo psát, vězeňská služba zajistí, aby mu byla došlá korespondence přečtena, nebo mu poskytne písařskou pomoc při sepisování žádostí, podání a stížností státním orgánům a mezinárodním organizacím a při dopisování s advokátem.

      Pro korespondenci odsouzených se na přístupném místě zřizují uzamykatelné schránky, do kterých ji odsouzení mohou vložit, pokud ji neodevzdají vychovateli. V zalepené obálce se odevzdává pouze korespondence mezi odsouzeným a advokátem zmocněným odsouzeného zastupovat, mezi odsouzeným a státními orgány České republiky nebo diplomatickou misí anebo konzulárním úřadem cizího státu anebo mezi odsouzeným a mezinárodní organizací, která podle mezinárodní úmluvy, jíž je Česká republika vázána, je příslušná k projednávání podnětů týkajících se ochrany lidských práv. Schránky se vybírají denně v pracovních dnech. Korespondence vedená v českém jazyce a cizojazyčná korespondence, kterou věznice může zkontrolovat vlastními prostředky a jež nezakládá podezření, že je připravován nebo páchán trestný čin, musí být odeslána neprodleně, nejpozději následující pracovní den.

      Korespondenci, v níž odsouzený podává opravný prostředek ve smyslu právních předpisů a vězeňské službě je tato skutečnost známa, opatří pověřený zaměstnanec vězeňské služby prezentačním razítkem věznice a datem, kdy bylo takové podání učiněno. Na žádost odsouzeného mu pověřený zaměstnanec vězeňské služby potvrdí převzetí takového podání s uvedením data převzetí.

      Pokud jsou k písemnému sdělení přiloženy jiné věci než knihy, denní tisk, časopisy a věci potřebné k vedení běžné korespondence, považuje se zásilka za balíček.

       Odsouzený má právo dvakrát ročně, zpravidla u příležitosti narozenin a vánočních svátků, přijmout balíček s potravinami a věcmi osobní potřeby do hmotnosti 5 kg. Balíčky podléhají kontrole zaměstnanců vězeňské služby. Odsouzenému se nepředají věci, které odporují účelu výkonu trestu nebo které není dovoleno mít u sebe, zejména věci, kterými by mohl ohrozit život a zdraví vlastní nebo jiných osob. Nepředané věci se odešlou zpět odesílateli na náklady odsouzeného. Na balíčky obsahující prádlo, oděv a potřeby k realizaci programu zacházení, pro vzdělávání nebo zájmovou činnost se nevztahují omezení "2x ročně" a "hmotnost do 5 kg".

Odsouzenému lze dále zasílat:

- knihy, tiskoviny a potřeby k vedení běžné korespondence, které jsou omezeny možnostmi jejich uložení,

- balíčky obsahující prádlo, oděv, potřeby k realizaci programu zacházení nebo věci pro vzdělávání anebo zájmovou činnost, avšak k tomu je třeba předchozí povolení ředitele věznice nebo pověřeného zaměstnance věznice.

       Zakládá-li obsah balíčku nebo jeho nepředaná část důvodné podezření ze spáchání přestupku nebo jiného správního deliktu, balíček nebo jeho nepředaná část se spolu s oznámením předá orgánu Policie České republiky nebo jinému příslušnému orgánu, a jde-li o podezření ze spáchání trestného činu, příslušnému orgánu činnému v trestním řízení.

      Důvody pro kontrolu zásilek a balíků jsou zřejmé - mohly by vám přijít nedovolené věci, jako jsou skryté drogy, mobil, nebo jeho součásti (baterie, sim karta a pod...), peníze - a za druhé byste mohli nekontrolovanou korespondencí ovlivňovat průběh probíhajícího vyšetřování, či soudního procesu, ovlivňovat, nebo zastrašovat svědky a pod ...

Když to naposledy shrneme, tak odsouzený od prvního dne ve výkonu trestu odnětí svobody může zvenčí dostávat :

  • Dopisy - od kohokoli, kdykoli. V dopisech poštovní známky, telefonní karty do automatu, drobnosti, jako obrázky, fotografie, náplně do propisek, lepítka ....
  • Listovní zásilky v bublinkové větší obálce do váhy 1. kg - bez omezení, opět od kohokoli kdykoli. V listovce lze zaslat dopis, vše, co v dopise, čisté papíry, obálky, noviny, časopisy, knížku ... psací a kreslící potřeby, papírnické potřeby ....
  • Civilní balík - balík s civilním prádlem a podle kategorie věznice a oddělení i s civilním oblečením - i vícekrát do roka, pokud to odsouzený "nepřehání". Někde je vyžadována žádost o povolení předem, jinde ne.
  • Balík pro program zacházení - potřeby pro různé kroužky (učebnice, modelářské materiály, materiály pro ruční práce) a sporty (sportovní potřeby, doplňky a oblečení), nebo práce na oddělení (vaření, praní a pod ...). Dle domluvy s vychovatelem, není zvlášť omezeno.
  • Nárokový balík - balík s tím, co nelze posílat v předchozích variantách - potraviny (trvanlivé), kosmetika, káva, tabák, baterie a pod .... Je nutno mít od věznice povolenku ("balíčenku"). Nárokový balík lze dostat pouze jednou za každých 6 měsíců výkonu trestu.
  • Peníze - lze vám je poslat složenkou, nebo převodem na účet. Co se se zaslanými penězi děje, jsme vysvětlili v poslední kapitole první brožury "Co je dobré vědět před nástupem do vězení".
  • Knihy - knihy lze poslat kdykoli, v kilogramově neomezeném balíku. Omezeni jste pouze velikostí své skříňky, nebo poliček na knihy, pokud je můžete na pokoji (v cele) mít. Někdy jsou vám "tolerovány" i v tašce pod postelí, nebo je vám dovoleno si je "uskladnit" v klubovně, společenské místnosti, nebo knihovně oddělení - to si už musíte zjistit sami, tam, kde jste.


      Sami můžete z věznice posílat v podstatě podobné druhy zásilek, tedy jak dopisy, tak listovní zásilky a balíky - které po domluvě s vychovatelem, či dozorcem balte v jeho přítomnosti (nebo se skladníky ve skladu), aby mohl kontrolovat obsah a mohli jste balík uzavřít. To v případě, že chcete odeslat domů část svých věcí, kterých se vám už nashromáždilo moc, například zimní oblečení, když už na jaře máte výstup, přebytečné knihy a pod .... Musíte si ale sami sehnat balící papír, provaz, vylepit příslušný počet poštovních známek .... To už je vše na vás.

       Rada - když dostáváte listovní zásilku, nebo balík, berte si na "balíkárnu" svou igelitovou tašku (můžete si jich pár vzít s sebou při nástupu, nebo si je kdykoli nechat z domova poslat), protože dostanete vždy jen obsah zásilky, nikoli obal a nést balík po půlce věznice třeba v dešti jen v rukou a kapsách není zrovna praktické.